• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

DOELSTELLING
Met de benoeming van een persoon van verdienste streeft de vereniging Vrienden van het WMC de navolgende doelstellingen na:
1.    Het realiseren van de statutaire doelstelling van de vereniging om  het WMC als podium van de blaasmuziek op een positieve wijze in de publiciteit te brengen.
2.    Het eren en publiekelijk uitspreken van waardering voor de verdienste van de te benoemen persoon.
3.    Het verkrijgen van een positieve en in ieder geval landelijke uitstraling op zowel de vereniging als het WMC.
4.    Tenslotte wordt gehoopt dat de benoeming van de persoon van verdienste een zodanige relatie en verbondenheid met de vereniging en het WMC tot stand brengt, dat dit ten goede komt aan zowel toekomstige activiteiten van de benoemde persoon als van het WMC.


PROFIELSCHETS
Op grond van  bovenstaande doelstellingen wordt getracht aan de hand van de volgende criteria tijdens ieder WMC twee Personen van Verdienste en ieder mini-WMC één Persoon van Verdienste te benoemen.

WMC
Tijdens ieder WMC worden twee Personen van Verdienste benoemd die
-    op enigerlei wijze een relatie met blaasmuziek in de wijdste betekenis van het woord hebben;
-    dan wel affiniteit met professionele blaasmuziek hebben en indien mogelijk ook met amateur blaasmuziek op professioneel niveau;
-    nationale en indien mogelijk internationale faam genieten;
Van de te benoemen personen van Verdienste dient één persoon affiniteit met de mars-, marsparade en showwedstrijden te hebben en de ander persoon dient affiniteit te hebben met de concertwedstrijden. 


Mini-WMC
Tijdens ieder mini-WMC wordt een persoon van verdienste benoemd die
-    op enigerlei wijze een directe relatie met het WMC heeft;
-    zich op directe wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de blaasmuziek;
-    regionale bekendheid genieten of bij een select landelijk publiek bekend is;
-    affiniteit met de concertwedstrijden heeft.

Indien geen kandidaten voorgedragen worden dan wel beschikbaar zijn, die voldoen aan de kwalitatieve eisen behorende bij de vermelde criteria, dan wordt geen persoon van verdienste benoemd.

PROCEDURE
De leden worden door het bestuur in de gelegenheid gesteld om voor het mini-WMC of WMC namen van kandidaten voor te dragen. Uit de voorgedragen kandidaten maakt het bestuur een keuze. Bij het bestuur WMC wordt geïnformeerd of de voordracht op bezwaren stuit. Indien dat niet het geval is wordt contact opgenomen met de kandidaat. Indien het bestuur WMC wel bezwaar maakt, neemt het bestuur van de vereniging in de eerstvolgende bestuursvergadering een nieuw besluit. 
Het bestuur benadert de kandidaat die de voorkeur heeft om te bezien of hij/zij de voordracht aanvaardt.
Het bestuur draagt te benoemen personen van verdienste voor benoeming voor aan de leden-vergadering. Daarbij wordt een kort curriculum vitae van de kandidaat verstrekt en wordt de keuze gemotiveerd.
Het bestuur behandelt de gehele procedure vertrouwelijk en brengt geen naam van een kandidaat in de openbaarheid alvorens de desbetreffende persoon heeft aangegeven de benoeming te aanvaarden. 


POSITIE PERSOON VAN VERDIENSTE IN VERENIGING
Personen van verdienste worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de vereniging en van het WMC.
Zij ontvangen uitnodigingen voor ledenvergaderingen, die zij kunnen bijwonen, doch waar zij geen stemrecht hebben.
Reeds benoemde personen van verdienste worden uitgenodigd voor het bijwonen van de installatie van nieuw benoemde personen van verdienste.
Personen van verdienste zijn te allen tijde gerechtigd het bestuur en de ledenvergadering gevraagd of ongevraagd te adviseren inzake verenigingsactiviteiten. 


Kerkrade, 4 oktober 2011