• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

Aan de Mars-Parade kan worden deelgenomen door:

• Slagwerkkorpsen, bestaande uit alle voorkomende melodische en/of niet-melodische slaginstrumenten.

• Signaalinstrumentkorpsen, bestaande uit signaalinstrumenten zonder ventielen of  met één ventiel in alle voorkomende stemmingen, uitgebreid met alle voorkomende melodische en/of niet-melodische slaginstrumenten. Uitbreiding met chromatisch gestemde koperen blaasinstrumenten is toegestaan, mits de samenstelling in notaties als voorgeschreven in de partituur strikt wordtm opgevolgd.

• Blaasorkesten, inclusief fluit- en pijperkorpsen, bestaande uit alle voorkomende chromatisch gestemde houten en/of koperen blaasinstrumenten, aangevuld met alle voorkomende melodische en/of niet-melodische slaginstrumenten.

• Pipe-bands, bestaande uit doedelzakken of schalmeien,aangevuld met alle voorkomende melodische en/of nietmelodische slaginstrumenten.

De deelnemende orkesten worden ingedeeld in 2 divisies: de World Division en de 1st Division. De World Division is de hoogste

De deelnemende orkesten zullen via loting over de diverse wedstrijddagen worden verdeeld

Het Parade-programma:

Voor de Mars-parade is op het veld een stratenparcours uitgezet met een straatbreedte van 9,19 m. Zowel in het verplichte als in het vrije deel van elke Mars-Parade zijn de deelnemende orkesten verplicht binnen de lijnen die de straten  markeren te blijven. Wanneer orkesten zich buiten deze lijnen begeven, zal de jury punten in mindering brengen

• Nadat het startsignaal gegeven is marcheert het orkest al musicerend het stadion binnen. De beoordeling start wanneer de eerste persoon van het orkest (in de meeste gevallen de tamboer maitre of drum major) de ‘startlijn’ is gepasseerd

• Verplichte Parade-deel: Het orkest marcheert uitsluitend in voorwaartse richting. Tijdens dit marcheren is het orkest vrij in de paskeuze en tempi, mits dit conform de partituur geschiedt. Tevens zijn tijdens dit marcheren alle formaties toegestaan. Vanaf de startmarkering marcheert het orkest conform de op de tekening (bijlage 4) naar punt B. Na de markering: “B” dient het orkest een Amerikaanse of Engelse Counter uit te voeren.

• Vrij Parade-deel: Na het uitvoeren van de hiervoor genoemde Amerikaanse of Engelse counter is het orkest vrij in het bepalen van de route, mits deze binnen het vaste stratencircuit ligt, en is het orkest vrij in de keuze van richting, figuraties, formaties, passen en tempi.

• Het complete programma van de Mars-Parade dient te zijn uitgevoerd binnen 13 minuten, wanneer het orkest dient te zijn aangekomen bij markeringspunt C. Tussen de markeringspunten C en D dient het orkest halt te houden en zich af te melden. Ook het halthouden wordt nog beoordeeld.

N.B. overtreding van deze tijdslimiet of het niet uitvoeren van één of meer verplichte figuren heeft sancties tot gevolg in de vorm van aftrek van punten van het totale puntenaantal

De jury beoordeelt het Parade-programma naar de volgende rubrieken:

Jurylid 1, Music Effect (box)
a. Effectiviteit van het Repertoire maximaal 100 punten
b. Effectiviteit van de muzikale uitvoering maximaal 100 punten

Jurylid 2, Music Performance (veld)
a. Technische Uitvoering maximaal 100 punten
b. Artistieke Uitvoering maximaal 100 punten

Jurylid 3, Visual Effect (box)
a. Effectiviteit van het visuele ontwerp maximaal 100 punten
b. Effectiviteit van de visuele uitvoering maximaal 100 punten

Jurylid 4, Visual/Marching Perfomance (veld)
a. Technische Uitvoering maximaal 100 punten
b. Artistieke Uitvoering maximaal 100 punten

Het maximaal te behalen aantal punten bedraagt 800. Het door de jury toegekende totale aantal punten wordt gedeeld door 8 en afgerond tot 2 decimalen.