• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

De Vriendenprijs is een aanmoedigingsprijs voor het deelnemende orkest dat naar de mening van een jury van de vereniging Vrienden van het WMC, een in leeftijd gevarieerde samenstelling heeft, op een enthousiasmerende wijze musiceert en in de toekomst tot een toporkest kan uitgroeien.

 1. De juryleden van de vereniging Vrienden van het WMC jureren op vrijwillige basis, zonder last en ruggespraak en ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding
 2. De ledenvergadering benoemt maximaal zeven leden die zorg dragen voor de waardering van alle deelnemende orkesten in de Rodahal en maximaal zeven leden die zorg dragen voor de waardering van alle deelnemende korpsen in het Parkstadstadion gedurende het WMC.
 3. Aan het jurylidmaatschap kan geen enkel (voor)recht worden ontleend.
 4. Vóór aanvang van het WMC komen de juryleden op uitnodiging van het bestuur bijeen en maken afspraken over de werkwijze. Tijdens dat overleg benoemen zij uit hun midden voor elke locatie een voorzitter.
 5. De juryleden ontvangen minimaal één week voor aanvang van de wedstrijden van de secretaris de beoordelingsformulieren.
 6. De juryleden worden voor zover als mogelijk ondersteund door een bestuurslid dat zorg draagt voor de administratieve verwerking van de gegevens.
 7. Bij elk optreden van een orkest/korps dienen minimaal 4 juryleden consistent aanwezig te zijn.
 8. De gekozen juryvoorzitter zier er op toe dat de juryleden consistent werken. Indien hieraan niet wordt voldaan, dient de voorzitter daar op te attenderen.
 9. Elk jurylid geeft aan de hand van een persoonlijke beoordeling iedere deelnemend orkest/korps een waardering, waarbij in ieder geval de criteria in aanmerking worden genomen welke in het volgende lid vermeld worden.
 10. De criteria voor de waardering zijn :
1. de in leeftijd gevarieerde samenstelling en uitstraling van het orkest
2. de originaliteit en samenhang van de programmering, de kwaliteit van de muziek en de emotie die de muziek en het optreden oproept.
3. de verwachting dat dit orkest tijdens een volgend WMC nog een grote progressie kan boeken.
4. de beleving van het visuele aspect (bij Mars- en Showwedstrijden).
 11. De waardering wordt uitgedrukt in één cijfer per rubriek - tot op één decimaal - tussen 5,0 en 10,0. Daarbij wordt de volgende richtlijn gehanteerd.
10.0 Perfect
9.0 Nadert perfectie
8.0 goed
7.0 ruim voldoende
6.0 voldoende
5.0 onvoldoende
Bij het berekenen van het gemiddelde van de rubrieken per jurylid en van de voltallige jury, wordt afgerond op honderdsten.
 12. Conform hun werkafspraak leveren de juryleden na ieder optreden dan wel aan het einde van ieder dagdeel c.q. wedstrijddag hun beoordelingsformulier in bij de juryvoorzitter die de administratieve verwerking zodanig verzorgt dat de resultaten vertrouwelijk blijven.
 13. Per orkest wordt het behaalde aantal punten opgeteld, waarna het totaal aantal behaalde punten wordt gedeeld door het aantal leden dat punten heeft toegekend. Het op deze wijze verkregen eindcijfer wordt tot op twee decimalen nauwkeurig berekend.
 14. Per concoursdag wordt de winnaar van die dag bekend gemaakt op de website van de vereniging Vrienden van het WMC
 15a. Op de laatste wedstrijddag bepaalt de juryvoorzitter welk deelnemend orkest in de Rodahal in de 1e Divisie en in de Concertafdeling over alle wedstrijddagen het hoogste aantal punten heeft behaald. Het orkest met het hoogste aantal punten over het gehele WMC 2017 concerterend in de Rodahal en uitkomend in de Concertafdeling of Eerste Divisie ontvangt de Vriendenprijs.
 15b. Op de laatste wedstrijddag bepaalt de juryvoorzitter welk deelnemend orkest in het Parkstad Limburg Stadion over alle wedstrijddagen het hoogste aantal punten heeft behaald. Dit orkest ontvangt de Vriendenprijs.
 16. De juryvoorzitters dragen er zorg voor dat op een vooraf afgesproken wijze de secretaris van de vereniging aan het einde van iedere wedstrijddag de uitslag ontvangt.
 17. De secretaris geeft de uitslag door aan het bestuurslid Communicatie, dat zorgt draagt voor plaatsing van de uitslag op de website.
 18. Na elk weekend wordt de stand van de drie hoogst geplaatste orkesten, zonder vermelding van het aantal toegekende punten, bekend gemaakt en gepubliceerd op de website van de vereniging Vrienden van het WMC
 19a. Indien twee of meer orkesten een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt het orkest dat door de meeste juryleden is beoordeeld, het hoogste geklasseerd.
 19b. Indien op deze wijze twee of meer orkesten gelijk eindigen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 20.  De juryleden leggen geen verantwoording af over de toegekende punten.

 Maart 2017